Firma JĘDREK Andrzej Wijas
Ul. Nadrzeczna 3
05-870 Błonie
www.oknablonie.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
POSIADANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów JĘDREK Andrzej Wijas, ul. Nadrzeczna 3, 05-870 Błonie
2. Administratorem Pani/Pana danych jest JĘDREK Andrzej Wijas, ul. Nadrzeczna 3, 05-870 Błonie
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów
handlowych z kontrahentami.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem
przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie
realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie
niezbędnej dokumentacji handlowej.
9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem Andrzej Wijas